NY CAST: Netflix' slipper tredje sesong av sin storsatsning «The Crown» i midten av november. Og serien får splitter nye skuespillere. Her ser vi Olivia Coleman i rollen som dronning Elizabeth.
NY CAST: Netflix' slipper tredje sesong av sin storsatsning «The Crown» i midten av november. Og serien får splitter nye skuespillere. Her ser vi Olivia Coleman i rollen som dronning Elizabeth. Foto: Sophie Mutevelian / Netflix

Opplevelsesguide november og desember 2019

Netflix-nyheter, kino, konserter og kultur: Dette bør du få med deg i november og desember

Lite å finne på i årets mørkeste uker? Ikke nå lenger!

Publisert Oppdatert

Humor

Kongsvikfamiliene

Viss­te du at Lene Kongs­vik, dama bak alle ka­rak­te­re­ne i Kongsvikfamiliene, har eget show på Lat­ter i Oslo? Sho­wet he­ter Rett fra nav­len, og her får du møte man­ge av ka­rak­te­re­ne fra de uli­ke Kongs­vik-se­ri­e­ne live. Det MÅ jo være mor­somt?

Michael McIn­ty­re

Michael McIn­ty­re er den al­ler mor­som­ste bri­ten vi vet om (sor­ry, Mr. Bean). Han har solgt ut Oslo Spektrum fle­re gan­ger, og er nå til­ba­ke i Norge tre gan­ger før jul; Stavanger 27/11, Oslo 28/11 og Lillehammer 29/11.

JULELATTER: Ma­ria Stav­ang, Herman Lep­pe­rød og Hen­rik Far­ley spiller show fra 6. november.
JULELATTER: Ma­ria Stav­ang, Herman Lep­pe­rød og Hen­rik Far­ley spiller show fra 6. november. Foto: Latter

Jule­lat­ter

Årets team på Jule­lat­ter i Oslo er Ma­ria Stav­ang, Herman Lep­pe­rød og Hen­rik Far­ley. Sho­wet mar­keds­fø­res som «ungt, nytt og gøy», og det hø­res ut som noe vi kan like. Spil­les fra 6. no­vem­ber. Fjor­­årets Jule­lat­ter-crew med Ni­co­lay Ramm i spis­sen er for øv­rig ute på tur­né fra den 15. no­vem­ber, og har en rek­ke stopp i hele Norge, så det er ikke bare i Oslo jule­lat­ter-musk­le­ne får kjørt seg!

Konserter

Me­lis­sa Horn

NORGESAKTUELL: Melissa Horn spiller tre konserter i Norge i november.
NORGESAKTUELL: Melissa Horn spiller tre konserter i Norge i november. Foto: Me­lis­sa Horn/United Stage Artist

Rekk opp hån­da de som ikke gri­ner når de hø­rer Me­lis­sa Horn syn­ge. In­gen? Kon­ser­te­ne hen­nes blir fort ut­solgt, men hel­dig­vis er hun en sann nor­ges­venn, og kom­mer til­ba­ke fle­re gan­ger i året. Nå spil­ler hun på Lillehammer 2/11, i Oslo 3–4/11 og i Bergen 6/11. PS: I feb­ruar gjes­ter hun Halden og Ha­mar.

No4

Vi els­ket det nye al­bu­met til No. 4, og si­den det enes­te som er bedre enn ei bra pla­te er en god kon­sert, er det bare å gle­de seg! De spil­ler i Oslo både 8/11 og 9/11, men tar også tu­ren til Vestlandet og Bergen 22/11.

Glue­ci­fer

Fore­trek­ker du noe har­de­re? Da kan vi gle­de deg med at Glue­ci­fer hol­der ikke mind­re enn tre kon­ser­ter på Ro­cke­­feller i Oslo 7–9. no­vem­ber. Ikke nok med det, de be­sø­ker også USF Verf­tet i Bergen 15/11. Rock on!

Kunst/kultur

DOKUMENTARFOTOGRAFI: Få med deg dokumentarfotografi-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter.
DOKUMENTARFOTOGRAFI: Få med deg dokumentarfotografi-utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Ka­rin Bea­te Nøs­te­rud

Norsk do­ku­men­tar­fo­to­gra­fi

Ytringsfrihet, sam­funns­ak­tu­el­le tema og fo­to­gra­fi­et i skjæ­rings­punk­tet mel­lom kunst og do­ku­men­tar er tema for do­ku­men­tar­fo­to­gra­fi-ut­stil­lin­gen på Henie On­stad Kunstsenter. Ut­stil­lin­gen står til 12. ja­nu­ar 2020.

Tore Ren­berg på tur­né

Du har vel lest Man­nen som els­ket Yng­ve? Tore Ren­berg er ikke bare ak­tu­ell med ny ro­man, han skal også ut på en om­fat­ten­de tur­né med fore­stil­lin­gen «En kveld med Tore Ren­berg» – en blan­ding av lit­te­ra­tur, stand­up, tea­ter og mu­sikk. Frem mot jul skal han blant an­net gjeste Oslo, Hor­ten, Mo­sjø­en, Bodø, Ha­mar, Eger­sund, Stavanger og Bergen.

Sound of Music

Alle ekte mu­si­kal­fans må se Sound of Music. Opp­set­nin­gen på Fol­ke­tea­te­ret i Oslo med Lena Kris­tin Ellingsen og Hå­vard Bak­ke i ho­ved­rol­le­ne har fått kjem­pe­kri­tik­ker, og det spil­les eks­tra­fore­stil­lin­ger til langt uti ja­nu­ar. Vi vet du kan san­ge­ne ...?

Eventer

OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL: Bringer kvalitetsmusikk fra hele veien til Oslo.
OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL: Bringer kvalitetsmusikk fra hele veien til Oslo. Foto: Fo­to­by­li­ne:

Oslo World

Opp­lev kjen­te ar­tis­ter du ald­ri har hørt om! Fra 29/10–3/11 går Oslo World Music Festival av sta­be­len, med kva­li­tets­mu­sikk fra hele ver­den. Det er spe­si­elt fo­kus på mu­sikk fra Af­ri­ka, Asia, Midt­øs­ten og La­tin-Ame­ri­ka. Fes­ti­va­len til­byr også et bredt se­mi­nar­pro­gram.

Siri og de gode hjel­per­ne

Siri Kristiansen og hen­nes gode hjel­pe­re prø­ver å løse pro­ble­mer for deg. Fire kvel­der i høst har de hatt li­ve­show på Det and­re tea­te­ret i Oslo, og siste mu­lig­het i år er 14.11. Hun lo­ver kjen­dis­gjes­ter, i til­legg til mas­se ar­tig impro. Og pro­ble­me­ne dine kan du sen­de inn på for­hånd. Da lø­ser det seg, da?

Mia Skäringer

Vi dig­ger Mia Skäringer, som i Norge tro­lig er mest kjent for rol­len som Anna i Solsidan. 15/11 kom­mer hun til Oslo Spektrum med sho­wet sitt Avig Ma­ria – NMFTG som hun selv be­skri­ver som «En hyl­lest til kvin­ner – den fe­mi­ni­ne ener­gi­en. Å få være alt. Stygg, pen, sterk, svak, jeg.» Skik­ke­lig girl power!

Podkast

BLIR PODKASTPROGRAMLEDER: Iman Mes­ki­ni lanserer podkast i samarbeid med Flyktninghjelpen.
BLIR PODKASTPROGRAMLEDER: Iman Mes­ki­ni lanserer podkast i samarbeid med Flyktninghjelpen. Foto: Ing­rid Preste­tun

Iman Mes­ki­ni

Kule og dyk­ti­ge Iman fra Skam lan­se­rer 14/11 en pod­kast i sam­­ar­beid med Flykt­ning­hjel­pen. Den vil for­sø­ke å for­kla­re vir­ke­lig­he­ten til men­nes­ker på flukt, de­res drøm­mer og håp, og den glo­ba­le flykt­ning­si­tua­sjo­nen. Den­ne pod­kas­ten tren­ger vi! Les in­ter­vju med Iman på side 24.

Lis­ten Up, The Oasis pod­kast

I år er det fak­tisk hele 25 år si­den Oasis-al­bu­met Def­i­nite­ly May­be kom. Den­ne pod­kas­ten i fire de­ler tar for seg al­bu­met og hvor­dan det ble til. Blant bi­drags­yter­ne fin­ner du fans, ven­ner, and­re mu­si­ke­re, og re­pre­sen­tan­ter for ban­dets in­ners­te sir­kel. Det­te er kult både for nye og gam­le fans, tror vi.

Poddtoppen.se

Sli­ter du med å finne nye, gode pod­kas­ter å høre på? På Podtoppen.se fin­ner du hund­re­vis av for­slag, både på svensk, norsk og eng­elsk. Bruk sø­ke­ord, el­ler let blant opp­sat­te tema. Her bør det være mu­lig å finne seg en ny fa­vo­ritt til øret.

Kino

SONJA WIGERT: Ingrid Bolsø Berdal i rollen som Sonja Wigert i «Spionen» som går på kino i disse dager.
SONJA WIGERT: Ingrid Bolsø Berdal i rollen som Sonja Wigert i «Spionen» som går på kino i disse dager. Foto: 4 1/2 Fiksjon AS

Spio­nen/på kino nå

En norsk spion som i til­legg er kvin­ne? Den må vi se. Det­te er den san­ne his­to­ri­en om diva og skue­spil­ler Son­ja Wi­gert, som blir re­krut­tert av svensk et­ter­ret­ning som spion, og pleier in­tim kon­takt med na­zi­of­fi­ser Ter­bo­ven, som der­et­ter re­krut­te­rer henne for å spio­ne­re på sven­ske­ne. Far­lig spill ...

Charlies Angels/29/11

En ny ge­ne­ra­sjon pri­vat­detekti­ver som job­ber for den mys­tis­ke «Charlie» kom­mer
på kino i slut­ten av no­vem­ber. TV-se­ri­en fra 1970 er blitt mo­der­ni­sert før, den­ne gan­gen er det Kris­ten Stewart, Nao­mi Scott og Ella Balinska som spil­ler ho­ved­rol­le­ne i ac­tion­­kome­di­en. Girl power her og.

Last Christ­mas/8/11

En ny ju­le­klas­si­ker? Kate (Emilia Clarke) sli­ter med li­vet, og når et bunn­punkt når hun må jobbe som alv i en ju­le­butikk. Så duk­ker det opp en søt fyr i sjap­pa ... Med san­ge­ne til George Michael og Wham som sound­track har vi trua på skik­ke­lig ju­le­stem­ning!

Film

EKTESKAP I OPPLØSNING: Scarlett Johansson og Adam Driver i «Mar­riage Story».
EKTESKAP I OPPLØSNING: Scarlett Johansson og Adam Driver i «Mar­riage Story». Foto: Net­flix

Mar­riage Story/På Net­flix fra 6/12

En film som har både Scarlett Johansson og Adam Driver (Girls) i ho­ved­rol­le­ne, yes plea­se! Fil­men for­tel­ler his­to­ri­en om et ek­te­skap som er i ferd med å bry­te sam­men. Den har blitt vist på fle­re film­fes­ti­va­ler, og har mot­tatt strå­len­de kri­tik­ker. Vi gle­der oss!

Sau­di Women’s dri­ving school/ok­to­ber på HBO

Hal­lo, kvin­ner i Saudia Ara­bia fikk ikke lov til å kjøre bil før i juni i fjor! Den­ne do­ku­men­tar­fil­men, som HBO har pro­du­sert selv, vil vi se for­di den vi­ser hvor­dan den ny­vun­ne fri­he­ten opp­le­ves for kvin­ner som har vært man­nens ei­en­dom i år­hund­rer.

Yester­day/11/11

Vi rakk ald­ri å se den på kino, men ko­me­di­en av Dan­ny Boyle om en mu­si­ker som en dag våk­ner opp til en ver­den hvor alle and­re har glemt The Beat­les har vi lyst til å se. Bare sound­tra­cket ale­ne kom­mer til å ska­pe god stem­ning i so­fa­en når høst­mør­ket sen­ker seg. Filmen kan leies nå på YouTube og Google Play.

Serier

WATCHMEN: Få det med deg på HBO!
WATCHMEN: Få det med deg på HBO! Foto: HBO

Watch­men/HBO nå

Watch­men ut­spil­ler seg i en al­ter­na­tiv vir­ke­lig­het hvor de som er mas­ker­te og har uvan­li­ge kref­ter blir be­hand­let som kri­mi­nel­le. Oscar-vin­ner Re­gi­na King spil­ler ho­ved­rol­len som An­ge­la Abar, en kvin­ne med to mas­ker: én som sjef­et­ter­fors­ker i Tul­sa Po­li­ce Force og én som kone og tre­barns­mor.

Twin/NRK ok­to­ber

Kris­to­fer Hivju spil­ler sin egen tvil­ling­bror i den­ne stor­sat­sin­gen fra stats­ka­na­len. Adam og Erik le­ver vidt for­skjel­li­ge liv, men når den ene dør i en ulyk­ke som lig­ner et mord, er det ikke noe al­ter­na­tiv å stik­ke av ... Drama!

The Crown/Net­flix 17/11

En­de­lig ny se­song av The Crown. Grun­nen til at det har tatt litt eks­tra tid, er at alle skue­spil­ler­ne er byt­tet ut i den­ne nye se­son­gen. Vi gle­der oss til mer pomp og prakt – og ikke minst til å se He­le­na Bon­ham Carter i rol­len som Prin­ses­se Mar­ga­ret. Finn fram ju­ve­le­ne, det­te skal ny­tes!

Psst! Net­flix skal lage TV-se­rie av den dans­ke pod­kas­ten Equinox. Inn­spil­lin­gen star­ter i 2020, og skal bli en ka­rak­ter­dre­vet over­na­tur­lig thril­ler om en jen­te som he­ter Anna, som blir på­vir­ket av den ufor­klar­li­ge for­svin­nin­gen til en sko­le­klas­se i 1999 ... Kan­skje vi skal kose oss med pod­kas­ten mens vi ven­ter?

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!