ELS­KER KJØK­KE­NET: – Jeg set­ter all­tid av minst en time om da­gen til å lage mid­dag. Jeg els­ker å lage mat, for­tel­ler den sprudlende Emilie Nereng.
ELS­KER KJØK­KE­NET: – Jeg set­ter all­tid av minst en time om da­gen til å lage mid­dag. Jeg els­ker å lage mat, for­tel­ler den sprudlende Emilie Nereng. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

«Skal vi danse»-ak­tu­el­le Emi­lie Nereng om ti­den som topp­blog­ger

Fikk nok av utseendepresset: - Jeg tror ikke det fin­nes en del på krop­pen min som ikke har blitt kri­ti­sert

I en al­der av 13 år ble Emi­lie en av Norges stør­ste blog­ge­re. Et­ter åtte år forsvant hun fra rampelyset og fant et helt nytt fokus.

Publisert Oppdatert

I 2017 la Emi­lie «Voe» Ner­eng (23) ned blog­gen, trakk seg ut av ram­pe­ly­set og be­gyn­te å stu­de­re er­næ­ring. For den da 21 år gam­le jen­ta var det en let­tel­se.

– Det er ikke godt for noen å være så selv­kri­tisk som jeg var, men du blir nes­ten nødt til å være det når du le­ver av ut­se­en­det ditt. Jeg triv­des ikke med det, sier Emi­lie til Her og Nå. 23-år­in­gen er i dag ak­tu­ell som en av del­ta­ger­ne i «Skal vi danse» på TV 2.

IMPONERER: Da Emilie ble spurt om å være med i «Skal vi danse», nølte hun ikke med å takke ja. Og 23-åringen har imponert dommerne med sine prestasjoner på parketten.
IMPONERER: Da Emilie ble spurt om å være med i «Skal vi danse», nølte hun ikke med å takke ja. Og 23-åringen har imponert dommerne med sine prestasjoner på parketten. Foto: Espen Solli / TV 2

Vondt å få kritikk

Som 13-år­ing had­de Hø­ne­foss-jen­ta en av lan­dets mest po­pu­læ­re blog­ger, og i ok­to­ber 2009 had­de hun 3,5 mil­li­o­ner treff. Li­vet i ram­pe­ly­set var ikke ute­luk­ken­de po­si­tivt for ung­jen­ta.

– Å være blog­ger av­hen­ger av hvor godt likt du er, hvor mye kult du dri­ver med og hvor­dan du ser ut. Det av­hen­ger også av hvor re­flek­tert du kla­rer å være rundt deg selv, dine tan­ker og me­nin­ger. Jeg prøv­de så godt jeg kun­ne å være den beste ver­sjo­nen av meg selv, og da gjor­de det eks­tremt vondt å hele ti­den få kri­tikk, for­tel­ler 23-år­in­gen.

Les også: Emilie «Voe» Nereng legger ned bloggen

LYK­KE­LIG: – Jeg er på et godt sted i li­vet og fø­ler meg utro­lig hel­dig, sier en smi­len­de Emi­lie.
LYK­KE­LIG: – Jeg er på et godt sted i li­vet og fø­ler meg utro­lig hel­dig, sier en smi­len­de Emi­lie. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

På den­ne ti­den var tre­ning noe Emi­lie føl­te ble på­lagt henne for å opp­nå et slags ide­al.

– Jeg ha­tet å trene. Jeg tren­te med fo­kus på hvil­ket ut­se­en­de jeg ville opp­nå, ikke hel­se­for­de­ler. Jeg tror man­ge unge jen­ter tre­ner ak­ku­rat av den grunn og da går det fort i gal ret­ning. Selv om det ald­ri gikk i or­dent­lig gal ret­ning med meg, føl­tes det ikke godt de gan­ge­ne jeg «straffetrente» for­di jeg had­de spist et ka­ke­styk­ke. Kan­skje var det flaks at det gikk bra, sier hun et­ter­tenk­somt. I dag er tre­ning en na­tur­lig og po­si­tiv del av li­vet til Emi­lie.

Presset ble for stort

Her og Nå mø­ter den tid­li­ge­re blog­ge­ren hjem­me i lei­lig­he­ten på St. Hans­hau­gen i Oslo. Her bor hun sam­men med for­lo­ve­den, Tor­geir Glom­nes Johansen (30).

Emi­lie åp­ner dø­ren for oss med et bredt smil og en­tu­si­as­me. Det er ikke van­ske­lig å for­stå hvor­for unge jen­ter som les­te blog­gen hen­nes as­pi­rer­te til å være som henne, men for Emi­lie ble pres­set for stort.

– Jeg føl­te at jeg måt­te være et slags ide­al, og at folk for­ven­tet det av meg. Selv om det kan­skje bare var en følel­se som satt i ho­det, så var det li­ke­vel noe som jeg kjen­te på hele ti­den, for­tel­ler hun.

BARNDOMSDRØMMEN: Hvor ofte går barn­doms­drøm­mer i opp­fyl­lel­se? Vel, av og til. Emilies gjor­de det. –Jeg ny­ter hvert se­kund av «Skal vi danse», sier hun.
BARNDOMSDRØMMEN: Hvor ofte går barn­doms­drøm­mer i opp­fyl­lel­se? Vel, av og til. Emilies gjor­de det. –Jeg ny­ter hvert se­kund av «Skal vi danse», sier hun. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Snudde alt på hodet

Emi­lie tok ett år med markeds­­fø­ringsstu­di­er, men fant raskt ut at det­te ikke var noe hun in­ter­es­ser­te seg for. Da hun re­flek­ter­te rundt frem­ti­den, inn­så hun at alt hun les­te uten­om pen­sum­bø­ker drei­de seg om mat og tre­ning. I til­legg els­ket hun å lage mat.

Det var da hun fant er­næ­rings­stu­di­et. Stu­di­e­ne ble på man­ge må­ter et ven­de­punkt for ung­jen­ta.

– Du tror kan­skje at når du stu­de­rer er­næ­ring så vil du bli stren­ge­re når det kom­mer til mat. «Jeg får sik­kert ikke lyst til å spi­se kake og fett len­ger for­di jeg kom­mer til å lære at det er så galt», tenk­te jeg. Men så skjed­de egent­lig det mot­sat­te. Du læ­rer hva ma­ten be­står av og at den er sam­men­satt på for­skjel­li­ge må­ter. Jeg fikk også et stort øns­ke om å ta vare på krop­pen i ste­det for å tyne den for å opp­nå et spe­si­elt ut­se­en­de, sier «Skal vi danse»-stjer­nen åpen­hjer­tig.

VE­GE­TA­RISK HO­VED­RETT: Emi­lie er ikke ve­ge­ta­ria­ner, men me­ner at vi godt kan øve på å spi­se mind­re kjøtt. – Det er både bra for mil­jø­et og krop­pen!
VE­GE­TA­RISK HO­VED­RETT: Emi­lie er ikke ve­ge­ta­ria­ner, men me­ner at vi godt kan øve på å spi­se mind­re kjøtt. – Det er både bra for mil­jø­et og krop­pen! Foto: Svein Brimi / Her og Nå

I det stil­le etab­ler­te hun insta­gramprofilen @emilienutrition. På pro­fi­len pre­sen­te­rer hun bil­der av mat og til­hø­ren­de opp­skrif­ter. Føl­ger­ne kom, og de som fulg­te kon­to­en var opp­rik­tig in­ter­es­sert i mat.

– Jeg øns­ket fo­ku­set bort fra meg selv. På @emilienutrition del­te jeg li­den­ska­pen min med and­re som er opp­tatt av mat og hel­se, og da jeg fikk kom­men­ta­rer på In­sta­gram hand­let det om ma­ten jeg pre­sen­ter­te. Kom­men­ta­re­ne gikk ikke på meg per­son­lig, og det var helt her­lig. Om jeg valg­te å leg­ge ut bil­der av meg selv så var det på mine pre­mis­ser, ut­dy­per hun.

Å få kom­men­ta­rer på mat­ret­ter i ste­det for ut­se­en­det var en stor og po­si­tiv for­and­ring for Emi­lie.

– Det var dei­lig å få et fo­kus i li­vet som ikke hand­let om meg, blogg, el­ler det over­fla­dis­ke. Nå drei­de det om det jeg var li­den­ska­pe­lig opp­tatt av, nem­lig mat og hel­se. Jeg fikk flyt­tet en­ga­sje­men­tet mitt til et godt sted.

Alltid vært matinteressert

Når Her og Nå be­sø­ker Emi­lie skal hun lage og pre­sen­te­re tre av sine fa­vo­ritt­ret­ter for oss. In­ter­es­sen for mat me­ner hun har sin opp­rin­nel­se i barn­dom­men.

– Jeg har all­tid vært in­ter­es­sert i mat. Gjen­nom opp­veks­ten har mam­ma be­stan­dig vært glad i å lage mye mat, og det fø­les vel­dig na­tur­lig for meg å være på kjøk­ke­net, for­tel­ler Emi­lie.

Den re­flek­ter­te 23-år­in­gen var egent­lig for­nøyd med å leve uten­for av ram­pe­ly­set, men det var inn­til «Skal vi danse» «ban­ket på dø­ren».

– Det har vært min stør­ste barn­­doms­drøm, så det kun­ne jeg ikke si nei til. Jeg har bare fått hyg­ge­li­ge til­ba­ke­mel­din­ger og det er utro­lig gøy, sier den sjar­me­ren­de maten­tu­si­as­ten til Her og Nå.

Hun dan­ser med den ita­li­ens­ke dan­se­ren San­ti­no Mirenna.

– Vi har det vel­dig gøy på tre­ning og jeg fø­ler jeg har fått den beste dan­se­part­ne­ren.

Her er tre av Emilies favorittretter:

Bønnedillas

2 per­so­ner

In­gre­di­en­ser:

4 stk. fullkornstortillalefser
1 avo­ka­do (+ li­me­saft, salt og pep­per)
2–4 ne­ver re­vet ost
1 pk. kidneybønner
Omkring 1 dl vann
1 to­mat
1 stor løk
1 fedd hvit­løk
1 1/2 ss taco­kryd­der (evt. mer)
Litt li­me­saft

Til ser­ve­ring: sa­lat, røm­me el­ler ke­sam og to­mat­sal­sa (hak­ket to­mat + rød­løk + lime)

Frem­gangs­måte:

1. Lag bønne­fyll: Fin­hakk hvit­løk, hakk løk i bå­ter og to­mat i bi­ter. Ha det i en ste­ke­pan­ne sam­men med en boks bøn­ner, ca. 1 dl vann og taco­kryd­der. Stek på mid­dels var­me i ca. 10 mi­nut­ter. Skrap ste­ke­pan­nen un­der­veis og jus­ter med vann om det blir tørt.

2. Mos avo­ka­do med gaf­fel, smak til med li­me­saft, salt og pep­per.

3. Tomatsalsa: Hakk en to­mat og en halv rød­løk og skvis over litt li­me­saft.

4. Smør halv­par­ten av avo­ka­do­mo­sen på en tor­til­la­lef­se, ha over halv­par­ten bønne­fyl­let og litt re­vet ost, og legg en tor­til­la­lef­se på top­pen. Gjen­ta med de to siste lef­se­ne og res­ten av fyl­let. Stek i en tørr pan­ne på mid­dels høy var­me i ca. 2 mi­nut­ter.

Snutips: Hold en fjøl over pan­nen når du snur den, så kan du en­kelt la den gli over fra fjø­len og steke på den and­re si­den. Ser­ver med ke­sam, sal­sa og salat og kos deg!

Bønnedillas à la Emilie Nereng.
Bønnedillas à la Emilie Nereng. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Avokado- og grapefruktsalat

2 porsjoner

Ingredienser:

Salat:

1/2 avokado
1 grapefrukt

Vinaigrette:

2 ss olje (raps eller oliven)
2 ts eplesidereddik
1 ts sennep
1 ts honning
Salt og pepper
En skvis sitron (evt. litt mer eddik)

Fremgangsmåte:

1. Del avokadoen i båter.

2. Lag fileter av grapefrukten slik: Skjær av skallet med en skarp kniv slik at du sitter igjen med bare kjøtt og fjerner alt det hvite. Legg grapefrukten i den ene hånden og med den andre skjærer du fileter (båter) gjennom å skjære tett inntil hinnene på hver side, som omringer hver grapefruktbåt.

3. Bland alle ingrediensene til vinaigretten i et glass med lokk og rist godt. Fordel avokado og grapefrukt på et fat og hell over noen spiseskjeer av vinaigretten.

Avokado- og grapefrukt-salat.
Avokado- og grapefrukt-salat. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Sjoko-banan-is

2 por­sjo­ner

In­gre­di­en­ser:

4 stk. godt mod­ne ba­na­ner, fryst ned i ski­ver
2 ts ka­kao­pul­ver
2 ts va­nil­je­es­sensen klype hav­salt
Frem­gangs­måte:

1. Ha alle in­gre­di­en­se­ne i en blen­der og vent ca. 10 mi­nut­ter.

2. Blend mens du skra­per ned på si­de­ne un­der­veis. Over­mod­ne ba­na­ner gir fan­tas­tisk soft­is-kon­sis­tens et­ter litt tid i blen­de­ren!

3. Topp med sal­te­de pea­nøt­ter el­ler pe­kan­nøt­ter og ko­kos­flak. SÅ godt!

Sjoko-banan-is.
Sjoko-banan-is. Foto: Svein Brimi / Her og Nå
MATINTERESSERT: Emilie Nereng koser seg med banan-sjoko-is hjemme på St. Hanshaugen.
MATINTERESSERT: Emilie Nereng koser seg med banan-sjoko-is hjemme på St. Hanshaugen. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!