VAN­SKE­LIG: Erik Anders Sæter leg­ger ikke skjul på at det var vondt å vite at fa­mi­lie og kjen­te slet mens han var med på «Farmen Kjendis».
VAN­SKE­LIG: Erik Anders Sæter leg­ger ikke skjul på at det var vondt å vite at fa­mi­lie og kjen­te slet mens han var med på «Farmen Kjendis». Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Underholdning

Erik Anders fikk trist be­skjed under «Farmen kjendis»: Tøft å ikke være der for mine kjære

Rea­li­ty-pro­fi­len Erik Anders Sæter for­tel­ler at det var van­ske­lig å være inne på «Far­men kjen­dis» når han viss­te at fa­mi­li­en treng­te ham.

Publisert Oppdatert

Erik Anders Sæter (22) har gjort stor bemerket under året sesong på «Far­men kjen­dis» på TV 2. Men han ble kjent allerede da han nes­ten kjem­pet seg til topps i «Paradise Hotel» i fjor. Mange kjen­ner ham også som lil­le­bro­ren til kjen­dis­sty­list og TV-stjer­ne Er­lend Elias (36).

De to brød­re­ne har for­skjel­li­ge fed­re, men Erlends far, Per Mag­nus Brats­berg Brag­stad, har all­tid be­tydd mye også for Erik. Det var derfor tøft for Erik da Per Magnus ble alvorlig syk under inn­spil­lin­gen av gårds­rea­li­ty­en.

– Han var som en bes­te­far for meg. Mine nær­mes­te treng­te meg, og da var det tungt å være der inne. Ikke minst treng­te jeg mine nær­mes­te, for­tel­ler Erik Anders til Her og Nå.

NÆRE BÅND: 
Erik og sto­re­bro­ren Er­lend Elias tar godt vare på moren 
Ann Irene.
NÆRE BÅND: Erik og sto­re­bro­ren Er­lend Elias tar godt vare på moren Ann Irene. Foto: Privat
STORT TAP: 
Erik hadde et nært forhold til faren til Erlend Elias, Per Anders. – Han var som en bestefar for meg, sier han.
STORT TAP: Erik hadde et nært forhold til faren til Erlend Elias, Per Anders. – Han var som en bestefar for meg, sier han. Foto: Privat

- Tok kanskje ikke så godt vare på meg selv

Da Sæter gikk inn på går­den var han kjæ­res­te med «Paradise Hotel»-del­ta­geren Ing­rid Agui­luz (22).

– Jeg var kjem­pe­for­els­ket i kjæ­res­ten min da jeg dro inn på «Far­men», og mo­ren hen­nes ble al­vor­lig syk bare da­ger før jeg reis­te, sier Erik Anders.

Da han kom hjem fra TV-inn­spil­lin­ge­n, var det derfor fa­mi­li­en og kjæ­res­ten som sto i fo­kus.

– Det vik­tig­ste for meg ble å være rundt fa­ren til Er­lend som var syk, og å prø­ve å være der for kjæ­res­ten min. Jeg tok kan­skje ikke så godt vare på meg selv på den ti­den. Det gjor­de at li­vet stop­pet litt opp, og det har tatt nes­ten et halvt år før jeg har fått li­vet mitt inn på et rett spor igjen, sier han ettertenksomt.

- Ufattelig trist

Per Mag­nus gikk bort bare tre uker et­ter at Erik Anders kom hjem fra går­den.

– Det var ufat­te­lig trist å mis­te ham. På grunn av inn­spil­ling av «Paradise Hotel» og «Far­men kjen­dis» had­de jeg vært bor­te fire av de fem sis­te må­ne­de­ne i li­vet hans. Det er gan­ske tøft å ten­ke på, sier 22-år­in­gen.

Han er takk­nem­lig for at de som brød­re har kun­net støt­te hver­and­re i den van­ske­li­ge ti­den.

– Er­lend har all­tid vært en trygg favn for meg. Han er 14 år eld­re, så han har all­tid tatt eks­tra vare på meg, sier Erik Anders.

Nå dri­ver brød­re­ne pod­kas­ten «Er­lend Elias og Erik Anders» sam­men, samt me­die­by­rå­et EE Media.

– Vi er vel­dig for­skjel­li­ge. Av og til kan det gå en kule varmt, men stort sett sam­ar­bei­der vi bra, sier TV-pro­fi­len.

Erik Anders vi­ser seg som en selv­sik­ker 22-år­ing på skjer­men, men det har ikke all­tid vært like en­kelt å være ham.

– Jeg had­de det ikke all­tid så lett da jeg voks­te opp. Bro­ren min var ho­mo­fil, og vi kom fra en li­ten plass, Stor­fjord i Tys­fjord. Jeg opp­lev­de å få en del ju­ling, sier han åpen­hjer­tig.

– En­ten syn­ker man inn i seg selv, el­ler så blir du vel­dig mye mer. For min del fant jeg ind­re trygg­het ved å spille fot­ball og ved å over­be­vi­se meg selv om at jeg var flin­ke­re enn and­re – uan­sett om jeg var det el­ler ikke. Jeg skap­te meg et una­tur­lig lag med selv­til­lit, fort­set­ter han.

Sæter bryr seg ikke om jan­te­lo­ven. Han me­ner alle bør få lov til å føl­ge sine drøm­mer.

– Jeg er klar over at jeg er an­ner­le­des, noe jeg le­ver godt med. Når folk sier at jeg vi­ser så mye selv­til­lit, så er det for­di jeg egent­lig er usik­ker. Da sva­rer jeg at det er helt kor­rekt – der­som man skrur til­ba­ke ti­den 12 år, sier han.

– Ja, det stem­mer at jeg er en litt ufor­dra­ge­lig ung­dom som er stor i kjef­ten, men jeg er også føl­som og kjær­lig, kon­sta­te­rer «Far­men kjen­dis»-del­ta­ge­ren.

FARMEN KJENDIS: Erik Anders sammen med «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav.
FARMEN KJENDIS: Erik Anders sammen med «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ikke på jakt etter kjæreste

Erik Anders og «Paradise»-kjæ­res­ten Ing­rid gikk hver til sitt i fjor som­mer. Til tross for mye opp­merk­som­het fra det mot­sat­te kjønn et­ter TV-suk­ses­sen, er ikke Sæter ute et­ter å finne seg noen å dele li­vet med.

– Jeg er ikke på jakt et­ter kjæ­res­te nå. Jeg blir for­els­ket … Og da er det som lyn fra klar him­mel. Pro­ble­met med for­hold er at det blir så alt­opp­slu­ken­de. Jeg er en håp­løs ro­man­ti­ker, og da kla­rer jeg ikke ten­ke på noe an­net, sier han og smi­ler bredt.

– Nå skal jeg full­fø­re en mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap, men jeg hå­per jeg kan leve av å lage mu­sikk og å være på TV. Vi får se hva som skjer!

GIR GASS: Erik Anders hå­per han kan liv­næ­re seg av å jobbe med TV og 
mu­sikk. Nå hol­der han på med en 
mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap.
GIR GASS: Erik Anders hå­per han kan liv­næ­re seg av å jobbe med TV og mu­sikk. Nå hol­der han på med en mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Sæter forteller i en SMS til Side2.no at han for tiden bruker musikken som terapi:

- I kjølvannet av alt som har foregått rundt meg har jeg valgt å bruke musikken som terapi. Det å få utfolde meg kreativt og få sette ord på følelsene mine på papir gir meg mye. Så får vi se hvor jeg lander i fremtiden, men artistkarrieren er absolutt noe jeg vil satse på.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!

blogg.no

Side2 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side2.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.