VAN­SKE­LIG: Erik Anders Sæter leg­ger ikke skjul på at det var vondt å vite at fa­mi­lie og kjen­te slet mens han var med på «Farmen Kjendis».
VAN­SKE­LIG: Erik Anders Sæter leg­ger ikke skjul på at det var vondt å vite at fa­mi­lie og kjen­te slet mens han var med på «Farmen Kjendis». Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Underholdning

Erik Anders fikk trist be­skjed under «Farmen kjendis»: Tøft å ikke være der for mine kjære

Rea­li­ty-pro­fi­len Erik Anders Sæter for­tel­ler at det var van­ske­lig å være inne på «Far­men kjen­dis» når han viss­te at fa­mi­li­en treng­te ham.

Publisert Oppdatert

Erik Anders Sæter (22) har gjort stor bemerket under året sesong på «Far­men kjen­dis» på TV 2. Men han ble kjent allerede da han nes­ten kjem­pet seg til topps i «Paradise Hotel» i fjor. Mange kjen­ner ham også som lil­le­bro­ren til kjen­dis­sty­list og TV-stjer­ne Er­lend Elias (36).

De to brød­re­ne har for­skjel­li­ge fed­re, men Erlends far, Per Mag­nus Brats­berg Brag­stad, har all­tid be­tydd mye også for Erik. Det var derfor tøft for Erik da Per Magnus ble alvorlig syk under inn­spil­lin­gen av gårds­rea­li­ty­en.

– Han var som en bes­te­far for meg. Mine nær­mes­te treng­te meg, og da var det tungt å være der inne. Ikke minst treng­te jeg mine nær­mes­te, for­tel­ler Erik Anders til Her og Nå.

NÆRE BÅND: 
Erik og sto­re­bro­ren Er­lend Elias tar godt vare på moren 
Ann Irene.
NÆRE BÅND: Erik og sto­re­bro­ren Er­lend Elias tar godt vare på moren Ann Irene. Foto: Privat
STORT TAP: 
Erik hadde et nært forhold til faren til Erlend Elias, Per Anders. – Han var som en bestefar for meg, sier han.
STORT TAP: Erik hadde et nært forhold til faren til Erlend Elias, Per Anders. – Han var som en bestefar for meg, sier han. Foto: Privat

- Tok kanskje ikke så godt vare på meg selv

Da Sæter gikk inn på går­den var han kjæ­res­te med «Paradise Hotel»-del­ta­geren Ing­rid Agui­luz (22).

– Jeg var kjem­pe­for­els­ket i kjæ­res­ten min da jeg dro inn på «Far­men», og mo­ren hen­nes ble al­vor­lig syk bare da­ger før jeg reis­te, sier Erik Anders.

Da han kom hjem fra TV-inn­spil­lin­ge­n, var det derfor fa­mi­li­en og kjæ­res­ten som sto i fo­kus.

– Det vik­tig­ste for meg ble å være rundt fa­ren til Er­lend som var syk, og å prø­ve å være der for kjæ­res­ten min. Jeg tok kan­skje ikke så godt vare på meg selv på den ti­den. Det gjor­de at li­vet stop­pet litt opp, og det har tatt nes­ten et halvt år før jeg har fått li­vet mitt inn på et rett spor igjen, sier han ettertenksomt.

- Ufattelig trist

Per Mag­nus gikk bort bare tre uker et­ter at Erik Anders kom hjem fra går­den.

– Det var ufat­te­lig trist å mis­te ham. På grunn av inn­spil­ling av «Paradise Hotel» og «Far­men kjen­dis» had­de jeg vært bor­te fire av de fem sis­te må­ne­de­ne i li­vet hans. Det er gan­ske tøft å ten­ke på, sier 22-år­in­gen.

Han er takk­nem­lig for at de som brød­re har kun­net støt­te hver­and­re i den van­ske­li­ge ti­den.

– Er­lend har all­tid vært en trygg favn for meg. Han er 14 år eld­re, så han har all­tid tatt eks­tra vare på meg, sier Erik Anders.

Nå dri­ver brød­re­ne pod­kas­ten «Er­lend Elias og Erik Anders» sam­men, samt me­die­by­rå­et EE Media.

– Vi er vel­dig for­skjel­li­ge. Av og til kan det gå en kule varmt, men stort sett sam­ar­bei­der vi bra, sier TV-pro­fi­len.

Erik Anders vi­ser seg som en selv­sik­ker 22-år­ing på skjer­men, men det har ikke all­tid vært like en­kelt å være ham.

– Jeg had­de det ikke all­tid så lett da jeg voks­te opp. Bro­ren min var ho­mo­fil, og vi kom fra en li­ten plass, Stor­fjord i Tys­fjord. Jeg opp­lev­de å få en del ju­ling, sier han åpen­hjer­tig.

– En­ten syn­ker man inn i seg selv, el­ler så blir du vel­dig mye mer. For min del fant jeg ind­re trygg­het ved å spille fot­ball og ved å over­be­vi­se meg selv om at jeg var flin­ke­re enn and­re – uan­sett om jeg var det el­ler ikke. Jeg skap­te meg et una­tur­lig lag med selv­til­lit, fort­set­ter han.

Sæter bryr seg ikke om jan­te­lo­ven. Han me­ner alle bør få lov til å føl­ge sine drøm­mer.

– Jeg er klar over at jeg er an­ner­le­des, noe jeg le­ver godt med. Når folk sier at jeg vi­ser så mye selv­til­lit, så er det for­di jeg egent­lig er usik­ker. Da sva­rer jeg at det er helt kor­rekt – der­som man skrur til­ba­ke ti­den 12 år, sier han.

– Ja, det stem­mer at jeg er en litt ufor­dra­ge­lig ung­dom som er stor i kjef­ten, men jeg er også føl­som og kjær­lig, kon­sta­te­rer «Far­men kjen­dis»-del­ta­ge­ren.

FARMEN KJENDIS: Erik Anders sammen med «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav.
FARMEN KJENDIS: Erik Anders sammen med «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ikke på jakt etter kjæreste

Erik Anders og «Paradise»-kjæ­res­ten Ing­rid gikk hver til sitt i fjor som­mer. Til tross for mye opp­merk­som­het fra det mot­sat­te kjønn et­ter TV-suk­ses­sen, er ikke Sæter ute et­ter å finne seg noen å dele li­vet med.

– Jeg er ikke på jakt et­ter kjæ­res­te nå. Jeg blir for­els­ket … Og da er det som lyn fra klar him­mel. Pro­ble­met med for­hold er at det blir så alt­opp­slu­ken­de. Jeg er en håp­løs ro­man­ti­ker, og da kla­rer jeg ikke ten­ke på noe an­net, sier han og smi­ler bredt.

– Nå skal jeg full­fø­re en mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap, men jeg hå­per jeg kan leve av å lage mu­sikk og å være på TV. Vi får se hva som skjer!

GIR GASS: Erik Anders hå­per han kan liv­næ­re seg av å jobbe med TV og 
mu­sikk. Nå hol­der han på med en 
mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap.
GIR GASS: Erik Anders hå­per han kan liv­næ­re seg av å jobbe med TV og mu­sikk. Nå hol­der han på med en mas­ter­grad i stats­vi­ten­skap. Foto: Svein Brimi / Her og Nå

Sæter forteller i en SMS til Side2.no at han for tiden bruker musikken som terapi:

- I kjølvannet av alt som har foregått rundt meg har jeg valgt å bruke musikken som terapi. Det å få utfolde meg kreativt og få sette ord på følelsene mine på papir gir meg mye. Så får vi se hvor jeg lander i fremtiden, men artistkarrieren er absolutt noe jeg vil satse på.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!