COMEBACK: 13 år et­ter at de «frels­te» Norge med sin ver­sjon av Leonard Cohens «Hal­le­lu­jah» i 2006, er fir­klø­ve­ret til­ba­ke som grup­pen Lind, Nilsen, Fuentes, Holm.
COMEBACK: 13 år et­ter at de «frels­te» Norge med sin ver­sjon av Leonard Cohens «Hal­le­lu­jah» i 2006, er fir­klø­ve­ret til­ba­ke som grup­pen Lind, Nilsen, Fuentes, Holm. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Musikk

Alejandro Fuentes om come­ba­cket med gi­tar­ka­me­ra­te­ne sine: - Vi ko­ser oss vel­dig sam­men

Alejandro Fuentes me­ner han har ver­dens beste som­mer­jobb. Han skal nem­lig på tur­né med gi­tar­ka­me­ra­te­ne sine.

Publisert Oppdatert

Det er gått 10 år si­den Alejandro Fuentes (31) sist spil­te med det som man­ge om­ta­ler som «De nye gi­tar­ka­me­ra­te­ne». Nå er de til­ba­ke til stor ju­bel fra fan­sen. Sam­men med ar­tis­te­ne Es­pen Lind (48), Kurt Nilsen (40) og As­kil Holm (38), er Fuentes klar for en om­fat­ten­de tur­né den­ne som­me­ren og høs­ten.

Den po­pu­læ­re fi­rer­ban­den star­tet årets mu­sikk­rei­se med et brak un­der pre­mie­ren av «All­sang på gren­sen».

- Verdens beste sommerjobb

Alejandro la ikke skjul på at come­ba­cket med de and­re ar­tis­te­ne har vært moro.

– Å være sam­men med gut­ta er ver­dens beste som­mer­jobb. Det å kun­ne få lov til å spille i fle­re må­ne­der med dem. Jeg pleier jo å spille ale­ne, men det er noe helt an­net å rei­se rundt med en hel gjeng på spil­le­jobb. Det er vel­dig gøy, for­tel­ler en en­tu­si­as­tisk Fuentes til Her og Nå.

SKAPTE ALLSANG: Kvar­tet­ten ga alt på sce­nen un­der årets «All­sang på gren­sen»-pre­mie­ren.
SKAPTE ALLSANG: Kvar­tet­ten ga alt på sce­nen un­der årets «All­sang på gren­sen»-pre­mie­ren. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det blir sam­me fø­lel­se som når du ikke har sett fa­mi­li­en din på en stund. Det er in­gen­ting som har for­and­ret seg mel­lom oss i lø­pet av åre­ne. Det er sam­me hie­rar­ki og sam­me fø­lel­ser. Vi ko­ser oss vel­dig sam­men, sier han om gjen­sy­net.

DEN GANG DA: De nye gi­tar­ka­me­ra­te­ne tok hele Norge med storm. Her un­der TV-ak­sjo­nen i 2006.
DEN GANG DA: De nye gi­tar­ka­me­ra­te­ne tok hele Norge med storm. Her un­der TV-ak­sjo­nen i 2006. Foto: Morten Bendiksen / Her og Nå

Trives i Halden

Ar­tis­ten syn­tes det var eks­tra gøy å få være en del av un­der­hold­nin­gen i «All­sang på gren­sen», et pro­gram han har spilt i fle­re gan­ger.

– Ja, jeg tror det er blitt syv gan­ger nå. Det er all­tid ko­se­lig å være her. Masse hyg­ge­li­ge folk og god mu­sikk, sier han om å være til­ba­ke i Halden.

LYKKELIG GIFT: Alejandro gif­tet seg med Chris­ti­na Kobbel­tvedt som­me­ren 2014. De møt­tes da de var 16 og 19 år gam­le, og nå er de for­eld­re til tre år gam­le Max.
LYKKELIG GIFT: Alejandro gif­tet seg med Chris­ti­na Kobbel­tvedt som­me­ren 2014. De møt­tes da de var 16 og 19 år gam­le, og nå er de for­eld­re til tre år gam­le Max. Foto: Morten Bendiksen / Her og Nå

Koser seg med familien mellom slagene

Men de senere åre­ne er det blitt en litt an­nen lo­gi­stikk i ar­tist­hver­da­gen for sør­len­din­gen.

Alejandro ble lands­kjent i TV-pro­gram­met «Idol» i 2005, der han kom på tred­je­plass et­ter Jo­run Sti­an­sen og Tone Dam­li.

Si­den den gang har han ruk­ket å gif­te seg, og sam­men med kona Chris­ti­na Kobbel­tvedt Fuentes (29) fikk han søn­nen Max for tre år si­den. Og selv om det ikke blir en tra­di­sjo­nell som­mer­fe­rie på fa­mi­li­en i år, pas­ser ar­tis­ten på at det li­ke­vel blir kva­li­tets­tid.

– Ak­ku­rat nå skal jeg ha et par uker fri, og da skal jeg på låt­skri­ver­camp i Trondheim. Der­et­ter er det spil­le­job­ber med gut­ta hver helg frem til sep­tem­ber. Så det blir ikke noe som­mer­fe­rie, men jeg skal kose meg med fa­mi­li­en mel­lom slage­ne. Det blir en slags som­mer­fe­rie/som­mer­jobb, det å kun­ne rei­se rundt, se på ting og spille for folk.

Iføl­ge Alejandro er søn­nen vel­dig glad i mu­sikk, men har ald­ri sett pap­pa opp­tre or­dent­lig før.

– Han har vært med på lyd­prø­ver da, men jeg tror ikke han skjøn­ner det helt ennå, han er jo bare tre år, sier han.

<b>SUK­SESS:</b> Alejandro kom på tred­je­plass i ta­lent­kon­kur­ran­sen «Idol» i 2005. 
SUK­SESS: Alejandro kom på tred­je­plass i ta­lent­kon­kur­ran­sen «Idol» i 2005.  Foto: Morten Bendiksen / Her og Nå

Tar solarium

På spørs­mål om hva han ikke kla­rer seg uten på som­me­ren, er sva­ret kon­tant:

– Sol! Jeg tar so­la­ri­um på som­me­ren for­di jeg må ha nok sol. Vi chi­le­ne­re tren­ger jo mer sol enn nord­menn, hum­rer Fuentes, som er født i Chi­le og opp­vokst i Kris­tian­sand.

– Jeg er sterkt knyt­tet til Sør­lan­det, det er der jeg pleier å være mest på som­me­ren når jeg først er hjem­me. Og jeg sy­nes egent­lig hver som­mer er gan­ske bra. Selv dår­lig vær har sin sjarm, jeg ko­ser meg også når det reg­ner. Da tar jeg bare so­la­ri­um, smi­ler Alejandro Fuentes.

Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!